asiasloty.org

KU Casino คาสิโนออนไลน์ชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2020

Admin Services รับเรื่องอำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลความเรียบร้อยภายในอาคารสำนักงานและวางแผนจัดทำข้อมูลบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงาน รวบรวมข้อมูลต่างๆของทีมและสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาสรุปและวางแผนการดำเนินงาน ควบคุมดูแลช่วยเหลือ รวมถึงการแ… เจ้าหน้าที่บัญชี 1 จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีและกรมสรรพากร 2 จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 3 จัดเตรียมเอกสารเพื่อการตรวจสอบ 4 จัดหาข้อมูล ประสานงานพร้อมทั้งตอบข้อซักถามเบื้องต้นกับส่วนงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 5 รับผิดชอบงานและปฏิบัติตามนโยบายและ… เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริหารจัดการงานด้านบุคลากรต่างๆเช่น ระเบียบบริษัท การรับสมัครงาน ดูแลจัดการเอกสาร hr ให้ถูกต้องตามนโยบายบริษัท จัดทำรายชื่อพนักงานเข้า ออก เพื่อยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม เช็คการมาทำงานของพนักงานจากการสแกนนิ้ว ประจำวัน เดือน เพื่อทำรายการจ่ายเงินเดือ… ด่วนเปิดรับ Call Centerภาษาไทย (ศูนย์พิษณุโลก) แนะนำข้อมูลและบริการของธนาคารกสิกรไทยใหักับลูกค้า ผ่านช่องทางโทรศัพท์ และช่องทางอื่นๆของ kbank contact center รับฟังปัญหาข้อข้องใจและช่วยเหลือลูกค้าอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด…
Read More